Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Niepołomice

Nadleśnictwo Niepołomice to aż 11 000 ha lasu.

Lasy Nadleśnictwa tworzą dwa zasadnicze kompleksy: liściasty, zajmujący powierzchnię
2 018 ha, położony wzdłuż Wisły oraz kompleks z przewagą siedlisk borowych o powierzchni 8 906 ha, położony na południe od rzeki Drwinki. W Puszczy występują wszystkie lasotwórcze gatunki drzew. Dominuje sosna zwyczajna (51%), znaczący udział mają również dąb i olsza (odpowiednio19% i 11%). Lokalizacja Puszczy na ciepłym i żyznym fragmencie Podkarpacia oraz na kolejnych terasach pradoliny Wisły skutkuje dużym bogactwem przyrodniczym i wielką różnorodnością siedlisk: od łęgów zalewanych w trakcie wylewów na terasie dolnej, przez siedliska wilgotne i świeże, do zwydmionych piasków terasy górnej.